Bepalings en voorwaardes


Inligting by gewerk: 21 Julie 2021

 1. Registrasie
  Aansoekers moet voor registrasie vir ’n kursus, ’n profiel op S-Leer skep waarna registrasie, hetsy dit vir ’n seminaar, webinaar of e-leer is, op die profiel kan plaasvind. Geen registrasie sal sonder ’n individuele S-Leer-profiel kan plaasvind nie.
 2. Privaatheid
  1. Die gebruiker gee toestemming dat Solidariteit sy/haar persoonlike inligting mag insamel wat die gebruiker aan ons bekend maak deur die webwerf te gebruik.
  2. Solidariteit kan sodanige persoonlike inligting gebruik vir doeleindes van bemarking van produkte binne die Solidariteit Beweging en vennote, asook om die funksionaliteit van die webblad te verbeter. Die Verbruiker gee by aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes toestemming dat hy of sy deur Instellings binne die Solidariteit Beweging gekontak kan word om produkte en dienste bekend te stel en dat sy of haar persoonlike inligting vir historiese, statistiese en navorsingsdoeleindes gebruik mag word.
  3. Solidariteit sal slegs die gebruiker se persoonlike inligting met derde partye deel wat gekeur is en dienste op die webwerf lewer. Hierdie is derde partye wat duidelik op die webwerf aangedui is op die spesifieke portaal waar die gebruiker sy/haar inligting deel.
  4. Solidariteit sal nie die gebruiker se inligting met enige ander party, wat nie ʼn vennoot van die webwerf is nie, deel sonder om vooraf die gebruiker se toestemming te verkry nie, tensy Solidariteit ingevolge die heersende reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.
  5. Die gebruiker gee hiermee toestemming dat Solidariteit sy/haar persoonlike inligting aan die webwerf se diensverskaffers en vennote mag gee ten einde die webblad te bedryf.
  6. Koekies (cookies): ʼn Koekie, ook bekend as ʼn HTTP-koekie, webkoekie, of blaaierkoekie, is ʼn klein hoeveelheid data wat van ʼn webwerf af gestuur word en in die gebruiker se webblaaier gestoor word terwyl die gebruiker die webwerf gebruik.
  7. Elke keer as die gebruiker die webwerf besoek, stuur die blaaier die koekie na die bediener terug om die webwerf van die gebruiker se vorige aktiwiteit te verwittig.
  8. Koekies is ʼn betroubare instrument by die ontwerp van webwerwe om inligting op ʼn staat (soos items in ʼn e-inkopiewaentjie) te onthou of om die gebruiker se blaai-aktiwiteite (insluitend klikke op spesifieke knoppies, intekening, of die bladsye wat maande of jare gelede deur die gebruiker besoek is) vas te lê. Solidariteit Wêreld gebruik sulke koekies.
  9. Die gebruiker aanvaar die inhoud van paragrawe 4.6 – 4.8 hierbo.

 3. Kursusfooi
  Die aangeduide kursusfooi is binne sewe (7) werksdae, vóór die aanvang van die kursus, betaalbaar. S-Leer behou die reg voor om die kursusfooi te verander. Indien dit verander word, sal die verandering op die elektroniese platform aangetoon word. Indien ʼn volle betaling gemaak is voor die verandering van die kursusfooi, sal die nuwe kursusfooi nie van toepassing wees nie. Geen persoon sal toegelaat word om aan enige kursus deel te neem as volle betaling van die kursusfooi nie deur S-Leer ontvang is nie.
  1. Afslag vir Solidariteit-lede
   Alle volopbetaalde lede van die vakbond Solidariteit, kwalifiseer vir afslag by S-Leer. Om vir die afslag by S-Leer te kwalifiseer, sal die volgende bepalings en voorwaardes geld:
   1. Die aansoeker moet ’n volopbetaalde lid van die Vakbond wees, waarvan ten minste een (1) maand se ledegeld ontvang is. ’n Lid bly ’n volwaardige lid solank as wat lidmaatskapgelde tot op datum betaal is, of totdat lidmaatskap ingevolge die Vakbond se grondwet of die bepalings en voorwaardes van die vakbond beëindig word.
   2. Geen aansoeker of lid mag ledegeld vooruit of terugwerkend betaal, met die uitsluitlike doel om vir die afslag te kwalifiseer nie.
   3. Slegs lede wat langer as een (1) maand lid is, sal vir die afslag kwalifiseer.
  2. Lidmaatskap sal deur S-Leer nagegaan word, voor die afslag bevestig word.
  3. Die afslag geld sleg vir lede wat sélf vir ’n kursus registreer; geen oordrag aan familielede of vriende sal van toepassing wees nie.
 4. Betaling
  1. Betaling van die kursusfooi geskied deur PayFast op die aansoeker se profiel, of deur debiet-/kredietkaart.
  2. In die geval van betaling per debiet-/kredietkaart moet bewys van betaling per e-pos aan S-Leer vir bevestiging gestuur word.
  3. Groepregistrasie kan met vooraf goedkeuringper elektroniese oordrag (“EFT”) geskied.
 5. Kansellasie van registrasie
  Kansellasie van registrasie moet skriftelik hanteer word. Daar sal wel ’n kansellasiefooi van toepassing wees.
  1. Seminaar
   1. Indien die geregistreerde persoon kennis van kansellasie vir ’n seminaar gee, sal die kursusfooi oorgeskuif word na die volgende beskikbare seminaar. Indien daar nie ’n seminaar beskikbaar is nie, sal daar ’n krediet op die individu se profiel geplaas word om aan te wend vir registrasie vir ’n ander kursus, of die kursusfooi sal terugbetaal word. In beide gevalle sal die volgende persentasie van die kursusfooi verbeur word:

    14 dae of meer voor die kursus – 10% van die kursusfooi
    5 tot 13 dae voor die kursus – 30% van die kursusfooi
    1 tot 4 dae voor die kursus – 60% van die kursusfooi

   2. Indien geen kansellasie ontvang word nie of kansellasie vind op die dag van die kursus plaas en die kursus word nie bygewoon nie, sal 100% van die kursusfooi verbeur word.
   3. Indien die geregistreerde persoon voor die kursus tot sterwe kom, sal die volle kursusfooi aan die afgestorwene se boedel uitbetaal word.
   4. Indien die geregistreerde persoon ten tye van die kursus gehospitaliseer is sal daar ’n krediet op die individu se profiel geplaas word, wat aangewend kan word vir die registrasie van ’n ander kursus óf die kursusfooi sal ten volle terugbetaal word.
  2. E-Leer
   1. Indien die e-leer-kursus reeds bespreek en bevestig is, en toegang tot e-leer verkry is, sal daar geen kansellasie aanvaar word nie én sal die leerder die volle registrasiekoste verbeur.
   2. Geen uitstel vir voltooiing sal gegee word nie. Die kursus mag herhaal word en sal sodanig as ’n nuwe aansoek hanteer word.
  3. Webinaar
   1. Indien daar reeds vir die webinaar geregistreer is, sal geen kansellasie aanvaar word nie. Daar sal wel ’n geleentheid gebied word om dit op ’n ander geleentheid te kyk, maar daar sal nie ’n groepbespreking wees nie en die groepbespreking wat wel plaasgevind het, sal nie beskikbaar gestel word nie.
 6. Kansellasie of uitstel van kursus
  1. S-Leer behou die reg voor om enige kursus te kanselleer of uit te stel.
  2. Indien ’n kursus gekanselleer word, sal daar ’n krediet op die individu se profiel geplaas word wat aangewend kan word vir registrasie vir ’n ander kursus óf die kursusfooi sal ten volle terugbetaal word.
  3. Indien die kursus uitgestel word, sal die kursusfooi oorgedra word na die volgende beskikbare datum. Indien daar nie ’n kursus beskikbaar is nie, sal daar ’n krediet op die individu se profiel geplaas word, wat aangewend kan word vir die registrasie van ’n ander kursus óf die kursusfooi sal ten volle terugbetaal word.
  4. Indien ’n kursus uitgestel of gekanselleer word as gevolg van ‘n gebeurtenis buite die beheer van S-Leer en welke gebeurtenis nie redelikerwys voorkom kon word nie sal die kursusfooi oorgedra word na die volgende beskikbare datum deur ’n krediet op die individu se profiel te plaas wat aangewend kan word vir registrasie vir die daaropvolgende kursus, of ’n ander kursus, en die kursusfooi sal nie terugbetaal word nie.
 7. Wysiging van kursus
  1. S-Leer behou die reg voor om die kursusinhoud of aanbieder sonder kennisgewing of aanspreeklikheid te wysig.
  2. Wysiging van die kursusinhoud sluit nie die wysiging van die kursusonderwerp in nie.
 8. Plaasvervanger
  1. Geen plaasvervanger sal in die plek van die persoon wat oorspronklik vir die kursus geregistreer het, toegelaat word nie. Die bepalings ingevolge klousule 4 sal van toepassing wees.
  2. Geen krediet op ‘n individu se profiel sal na ‘n plaasvervanger vir registrasie oorgedra word nie.
 9. Spesiale behoeftes
  Enige leerder met spesiale behoeftes, byvoorbeeld ’n gestremdheid, moet dit tydens registrasie aandui. S-Leer sal redelike pogings aanwend om vir sodanige leerder voorsiening te maak.
 10. Etes
  Daar sal ’n ligte middagete tydens kontaksessies voorsien word en daar sal geen voorsiening vir spesiale eetgewoontes of allergieë gemaak word nie, tensy spesiale eetgewoontes of allergieë tydens registrasie versoek is. S-Leer sal redelike pogings aanwend om vir sodanige leerder se spesiale eetgewoontes of allergieë voorsiening te maak.
 11. Vervoer en verblyf
  1. S-Leer sal nie verantwoordelik wees vir enige vervoer- en/of verblyfreëlings van ’n leerder nie en alle kostes wat voortspruit uit sodanige vervoer, verblyf en/of etes, anders as die ete wat tydens die kursus voorsien word, of addisionele uitgawes is vir die leerder se eie rekening.
  2. S-Leer is nie aanspreeklik nie en die leerder vrywaar S-Leer van enige eis vir vergoeding ten opsigte van sodanige vervoer-, verblyf- en ete-uitgawes of addisionele uitgawes deur die leerder aangegaan indien ’n kursus gekanselleer of uitgestel word.
 12. Kopiereg
  Die kursusmateriaal mag nie op enige wyse gedupliseer, versprei of gepubliseer word nie.
 13. Intellektuele eiendomsreg
  Kursusmateriaal bly die intellektuele eiendom van S-Leer en mag op geen wyse gedupliseer, versprei, gepubliseer of aangebied word nie.
 14. Bekendmaking van persoonlike inligting
  1. Aangesien die leerder vir sekere kursusse Voortgesette Professionele Ontwikkeling punte (VPO punte) kan verdien en die registrasie van VPO punte deur derde party instellings hanteer word moet S-Leer persoonlike inligting van die leerder aan die derde party instellings verskaf sodat die VPO punte teenoor die leerder se naam geregistreer kan word.
  2. Die leerder magtig S-Leer om die leerder se persoonlike inligting vir doeleindes van VPO punte aan die derde party instellings bekend te maak.
 15. Vrywaring
  Die leerder vrywaar S-Leer, personeel van S-Leer en enige agent, verteenwoordigerof diensverskaffer van S-Leer teen enige beserings, skade of verlies wat dieleerder mag opdoen gedurende enige tydperk wat met die kursus verband hou.