Leierskap vir middelvlakbestuurders

KURSUSSTATUS:
Neem hierdie kursus

Leierskap is ’n baie belangrike eienskap vir enige persoon in ’n bestuursrol, en behels om ander se gedrag só te beïnvloed dat gemeenskaplike doelwitte bereik kan word. In die werksomgewing beteken dit dat leiding geneem moet word om die gaping tussen die formulering van planne en die bereiking van tasbare doelwitte te oorbrug, met ander woorde, om planne deur middel van mense te laat realiseer.

Dit is belangrik om die verband te verstaan tussen leierskap en mag, die verskillende soorte mag, die verskil tussen negatiewe en positiewe mag, en hoe om ’n positiewe magsbasis te bou om ander effektief te beïnvloed.

’n Groot deel van die leierskap funksie is om maniere te soek om werknemerprestasie te verbeter. Motivering is een van die faktore wat die werkverrigting direk beïnvloed, en bestuurders kan ’n beduidende rol speel om ’n motiverende werksomgewing te skep.

Werkspanne speel ’n wesenlike rol in die sukses van ’n organisasie. Goed funksionerende, gemotiveerde werkspanne het ’n hoë produktiwiteit tot gevolg. Hierdie program sal deelnemers toerus met spanbou- / leierskapsvaardighede en kennis om ’n span optimaal te laat funksioneer.

KURSUSBENAMING:

Leierskap vir middelvlakbestuurders

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

18 tot 19 Augustus 2020

09:00 – 16:00

KURSUSFORMAAT:

Seminaar

KOSTE VAN KURSUS:

Nie-lede:                     R4 000

Solidariteit-lede:          R2 400

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

S-leer

Kremetart Raadsaal

Solidariteit Hoofkantoor

Kloofsig

Centurion

Sien die kaart hier

OORSIG VAN INHOUD:

Leierskap is ’n baie belangrike eienskap vir enige persoon in ’n bestuursrol, en behels om ander se gedrag só te beïnvloed dat gemeenskaplike doelwitte bereik kan word. In die werksomgewing beteken dit dat leiding geneem moet word om die gaping tussen die formulering van planne en die bereiking van tasbare doelwitte te oorbrug, met ander woorde, om planne deur middel van mense te laat realiseer.

Dit is belangrik om die verband te verstaan tussen leierskap en mag, die verskillende soorte mag, die verskil tussen negatiewe en positiewe mag, en hoe om ’n positiewe magsbasis te bou om ander effektief te beïnvloed.

’n Groot deel van die leierskap funksie is om maniere te soek om werknemerprestasie te verbeter. Motivering is een van die faktore wat die werkverrigting direk beïnvloed, en bestuurders kan ’n beduidende rol speel om ’n motiverende werksomgewing te skep.

Werkspanne speel ’n wesenlike rol in die sukses van ’n organisasie. Goed funksionerende, gemotiveerde werkspanne het ’n hoë produktiwiteit tot gevolg. Hierdie program sal deelnemers toerus met spanbou- / leierskapsvaardighede en kennis om ’n span optimaal te laat funksioneer.

KURSUSUITKOMSTE:

Leierskap in die werksomgewing:

 • Definiëring van leierskap as ’n bestuursfunksie
 • Die belangrikheid van leierskap
 • Die verskil tussen “leierskap” en “bestuurderskap”
 • Komponente van leierskap:
 • Gesag
 • Mag
 • Beïnvloeding van ander
 • Bemagtiging van individue
 • Verantwoordelikheid en aanspreeklikheid
 • Eienskappe van suksesvolle leierskap
 • Leierskapstyle en hoe om dit effektief te benut in die werksomgewing
 • Die Situasieleierskapmodel en die praktiese toepassing daarvan
 • Die Transformasieleierskapmodel en die praktiese toepassing daarvan

Motivering en leierskap:

 • Motivering in die werksomgewing
 • Motivering en menslike gedrag
 • Motiveringsteorië en die praktiese toepassing daarvan (die Behoeftehiërargie-model van Maslow, die Tweefaktor-Motiveringsteorie van Herzberg, McCelland se Driefaktor-Behoeftes-model)

Spanleierskap:

 • Die verskil tussen groepe en spanne
 • Spanwerk dinamika
 • Eienskappe van effektiewe spanwerk
 • Die kritiese aspekte vir die bou van effektiewe spanne
  • Ontwikkeling van kohesie in die span
  • Ontwikkeling van sinergie en gekoördineerde samewerking in die span
  • Die verskillende fases van spanontwikkeling en die implikasies daarvan vir leierskap

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Enige individu wat tot middelvlakbestuur bevorder wil word of reeds in middelvlakbestuur is en hulle bestuurstyl wil opskerp.

BIOGRAFIE: 

Henk is ’n konsulterende sielkundige en opleidingspesialis wat spesialiseer in bestuurs- en werknemersvaardigheidsprogramme, assessering van werknemers (psigometriese assessering), spanbou en spanwerk ontwikkeling, asook die fasilitering van strategiese beplanningsessies vir ondernemings, sake-eenhede en werkspanne.

Hy het in Johannesburg grootgeword en aan die Universiteit van Pretoria studeer waar hy sy Baccalaureus, Honneurs en Meestersgrade in Sielkunde behaal het. Hy begin sy loopbaan in 1985 as ’n voorligtingsielkundige by die Rustenburg Opvoedkundigehulpsentrum. In 1998 word hy aangestel as Hoof van Opleiding en Ontwikkeling by Rustenburg Plaaslike Owerheid. In 1991 aanvaar hy ’n pos as sielkundige konsultant by die Kamer van Mynwese in die Klerksdorp omgewing, waar hy sielkundige dienste aan die verskillende myngroepe in die omgewing lewer.

In 1997 stig hy Workplace Skills Academy (SAQA-geakkrediteer), wat bestuurs- en personeelopleidingsprogramme vir verskillende organisasies aanbied.

KURSUSKREDIETE

Geen

Neem hierdie kursus

e-Leer-inhoud

Lesse Status