Jeugkamp: Fiks vir werk 2020

KURSUSSTATUS:

Program is vir intreevlak werknemers wat nog nooit voorheen op ’n permanente basis vir ’n organisasie gewerk het nie. Die program is aangepas om dit oor ’n naweek, vanaf die  Vrydagmiddag tot die Sondagmiddag aan te bied.

Hierdie program word reeds vir baie jare aangebied, vir verskeie organisasies. Die teikengroep is vir studente wat afgestudeer het, ongeag die omgewing waar hulle gestudeer het. Dit sluit in matrikulante, persone wat vakleerlingskappe voltooi het sowel as studente wat by tersiêre instellings gestudeer het.

KURSUSBENAMING:

Jeugkamp: Fiks vir werk

DATUM EN DUUR VAN KURSUS

25 tot 27 September 2020

KURSUSFORMAAT:

Jeugkamp

KOSTE VAN KURSUS:

Solidariteit-lid:             R2 400

Nie-lede:                     R4 000

PLEK WAAR DIE KURSUS BYGEWOON WORD:

Sal bevestig word.

Ongeveer 200 km van Pretoria

OORSIG VAN INHOUD:

Program is vir intreevlak werknemers wat nog nooit voorheen op ’n permanente basis vir ’n organisasie gewerk het nie. Die program is aangepas om dit oor ’n naweek, vanaf die  Vrydagmiddag tot die Sondagmiddag aan te bied.

Hierdie program word reeds vir baie jare aangebied, vir verskeie organisasies. Die teikengroep is vir studente wat afgestudeer het, ongeag die omgewing waar hulle gestudeer het. Dit sluit in matrikulante, persone wat vakleerlingskappe voltooi het sowel as studente wat by tersiêre instellings gestudeer het.

KURSUSUITKOMSTE:

Die “Fiks vir Werk”-ontwikkelingsprogram behels die volgende modules:

Persoonlike ontwikkeling:

 • My unieke persoonlikheid en die implikasies daarvan op my persoonlike lewe sowel as my funksionering in die werksomgewing (elke individu lê die MBTI en 16 PF psigometriese toetse af, en terugvoer word tydens die verloop van die program in groepsverband gedoen.)
 • Persoonlikheidseienskappe wat as sterkpunte beskou kan word en hoe om dit positief aan te wend en verder uit te bou.
 • Persoonlikheidseienskappe wat as areas vir verdere ontwikkeling beskou kan word.
 • Emosies en die rol daarvan in my funksionering.
 • Hoe om jou emosies optimaal te beheer, te bestuur en konstruktief in jou verhoudings met ander aan te wend.
 • Hoe om negatiewe emosies te identifiseer en op ’n gesonde wyse te hanteer.
 • Die belang van ’n positiewe selfbeeld en hoe om ’n positiewe selfbeeld te bou.
 • Die positiewe hantering van terugslae.
 • Die verskynsel van stres en hoe dit jou lewe beïnvloed.
 • Die proaktiewe hantering van stres in jou lewe.

Probleemoplossing en besluitneming:

 • Die identifisering van die oorsake van probleme in die werksplek.
 • Oplossing van probleme in die werksplek.
 • Verantwoordelike besluitneming in die werksplek.

Beplanning en organisering:

 • Doelwit stelling
 • Die samestelling van aksieplanne
 • Prioritisering
 • Skedulering
 • Tydbestuur

Interpersoonlike vaardighede:

 • Effektiewe mondelinge kommunikasie
 • Hoe om rapport met ander te stig
 • Effektiewe luistervaardighede
 • Die belang van die vokale aspekte (stemtoon, intonasie en tempo) in mondelinge kommunikasie
 • Liggaamstaal en die belang daarvan ten opsigte van interaksie met ander
 • Die belang van empatie in jou verhoudings
 • Hoe om jouself te handhaaf in situasies waar ander jou opponeer, jy teenkanting ervaar of waar ander aggressief of onredelik teenoor jou optree
 • Beïnvloedingsvaardighede
 • Die verskynsel van konflik
 • My unieke konflikhanteringstyl
 • Die konstruktiewe hantering van konflik in my eie lewe
 • Onderhandelingsvaardighede
 • Interpersoonlike vaardighede vir groepsbesprekings en vergaderings in die werksomgewing

Besigheidsetiket:

 • Etiket in die besigheidsomgewing
 • Die behoefte aan etiket in die werksplek
 • Tipes etiket in die werksomgewing

o          Sosiale etiket

o          Etiket tydens vergaderings

o          Telefoon etiket

o          E-pos etiket

 • Professionaliteit in die werksplek
 • Eienskappe van professionaliteit

WIE BEHOORT DIE KURSUS BY TE WOON?

Die teikengroep is vir studente wat afgestudeer het ongeag die omgewing waar hulle gestudeer het. Dit sluit in matrikulante, persone wat vakleerlingskappe voltooi het sowel as studente wat by tersiêre instellings studeer het.

BIOGRAFIE: 

Henk is ’n konsulterende sielkundige en opleidingspesialis wat spesialiseer in bestuurs- en werknemer-vaardigheidsprogramme, assessering van werknemers (psigometriese assessering), spanbou en spanwerk ontwikkeling, asook die fasilitering van strategiese beplanningsessies vir ondernemings, sake-eenhede en werkspanne.

Hy het in Johannesburg grootgeword en aan die Universiteit van Pretoria studeer waar hy sy Baccalaureus, Honneurs en Meestersgrade in Sielkunde behaal het. Hy begin sy loopbaan in 1985 as ’n voorligtingsielkundige by die Rustenburg Opvoedkundigehulpsentrum. In 1998 word hy aangestel as Hoof van Opleiding en Ontwikkeling by die Rustenburg Plaaslike Owerheid. In 1991 aanvaar hy ’n pos as sielkundige konsultant by die Kamer van Mynwese in die Klerksdorp omgewing, waar hy sielkundige dienste aan die verskillende myngroepe in die omgewing lewer.

In 1997 stig hy Workplace Skills Academy (SAQA-geakkrediteer), wat bestuurs- en personeelopleidingsprogramme vir verskillende organisasies aanbied.

KURSUSKREDIETE

Geen

e-Leer-inhoud

Lesse Status