seminare

S-Leer bied ʼn verskeidenheid seminare, kongresse, werkswinkels, en kort praktiese werkswinkels aan vir mense in alle beroepe.

Daar word jaarlikse kongresse gehou vir spesifieke beroepe met die beste moontlike sprekers in die bedryf en hierdie kongresse bied uitstekende geleenthede om netwerke uit te bou en selfs VPO-punte kan verwerf word. Werkswinkels en kort kursusse word ook aangebied, veral waar praktiese werk verrig moet word en rolspel en scenariobeplanning belangrik is.

Nuutste Seminare
R 4000

Is jy ʼn mentor of ʼn afrigter?  Leer hoe dit werklik gedoen word.

Mentorskap en afrigting is baie effektiewe metodes om mense in die werksomgewing te ontwikkel en te bemagtig. Mentorskap is ʼn situasie waar ʼn meer ervare persoon (die mentor) hulp verleen […]

lees meer >
R 840

Neurobiologie van emosionele regulering in kinders

Die kursus is daarop gemik om maatskaplike werkers toe te rus met basiese kennis en begrip vir die neurobiologiese en fisiologiese prosesse wat ’n rol speel in die ontstaan en […]

lees meer >
R 500

Verstaan vandag se politiek en filosofie

Kry kennis van die verskillende ideologieë in Suid-Afrika vandag, veral die ANC sʼn en hoe om dit teen te staan. KURSUSBENAMING: Verstaan vandag se politiek en filosofie DATUM EN DUUR […]

lees meer >
R 4000

Jeugkamp: Fiks vir werk

Program is vir intreevlak werknemers wat nog nooit voorheen op ’n permanente basis vir ’n organisasie gewerk het nie. Die program is aangepas om dit oor ’n naweek, vanaf die […]

lees meer >
R 7500

10 Kritieke vaardighede ter voorbereiding vir die vierde industriële revolusie (Seminaar)

Verstaan en begrip van die term Vierde Industriële Revolusie of NywerheidsrevolusieBegrip van die geweldige implikasies daarvan op die arbeidsmark en individuele welstand. Kennisname van die tien kritieke vaardighede wat volgens […]

lees meer >
R 4000

Projekbestuur

Wat is projekbestuur en waarom is dit belangrik om projekbestuursbeginsels te verstaan en die vaardighede daarvoor te ontwikkel? KURSUSBENAMING: Projekbestuur DATUM EN DUUR VAN KURSUS 23 en 24 Junie 2020 […]

lees meer >
R 4000

A-Z van navorsing

Gepaste en weldeurdagte navorsingsmetodes en ontwerp is die versekering dat jy by relevante en betroubare resultate sal uitkom. Die wetenskaplike proses en manier van dink bied ook ʼn raamwerk van […]

lees meer >
R 11900

Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram

Invloedryke leierskap is noodsaaklik om besighede suksesvol deur die Vierde Industriële Revolusie te lei. Die klem op spanwerk en om mense te mobiliseer om saam te werk, is nou belangriker […]

lees meer >
R 4000

Leierskap vir middelvlakbestuurders

Leierskap is ’n baie belangrike eienskap vir enige persoon in ’n bestuursrol, en behels om ander se gedrag só te beïnvloed dat gemeenskaplike doelwitte bereik kan word. In die werksomgewing […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Strategiese prestasiebestuur

Hierdie vaardigheidsprogram sal jou bekendstel aan hoe toesig gehou word oor werkeenheid om die eenheid se doelwitte te bereik, hoe om individuele en spanprestasie te bestuur en hoe om een-tot-een-indiensopleiding […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Kliëntediensuitnemendheid

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan hoe om die vlak van diens aan ’n verskeidenheid kliënte te monitor, probleme op te los, besluite te neem en oplossings te […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Personeelaanstelling en -induksie

Hierdie vaardigheidsprogram stel jou bekend aan hoe om ʼn kandidaat te keur en te werf om gedefinieerde posisies te vul, hoe om ʼn nuwe werknemer in te lyf, en hoe […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Algemene Bestuur (“Generic Management – Mangement”)

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke […]

lees meer >
R 4000

Verstaan die Kinderwet

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te […]

lees meer >
R 2000

Seksuele misbruik, Wetgewing, Maatskaplike Werkers en Onderwysers

Maatskaplike werkers word op ’n toenemende basis gekonfronteer met kommer en onthullings aangaande misbruik van kinders. In hierdie sessie sal ons prakties gaan loer na wetgewing, mandaat, verslagdoening en die […]

lees meer >
R 4000

GenMan Werk met Finansies

Een van die belangrikste areas van bestuur is om finansies te bestuur. Jy hoef nie ’n gekwalifiseerde rekenmeester te wees nie, maar jy moet bevoeg wees om finansiële state te […]

lees meer >
R 4000

GenMan Fundamentele aspekte

Die doel van hierdie geakkrediteerde module is om in gesproke of verbale besigheidskommunikasie nuwe vaardighede te ontwikkel en bestaandes te verfyn. Die leer in hierdie module skep die geleentheid om […]

lees meer >
R 2000

Kollektiewe arbeidsreg

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers meer oor die historiese agtergrond van Suid-Afrika se kollektiewe wetgewing leer, waarna die kollektiewe regte soos in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek gaan word. Kursusgangers […]

lees meer >
R 2000

Die KVBA in ’n neutedop

Die KVBA (Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie) is ’n statutêre geskilbeslegtingsliggaam geskep deur die Wet op Arbeidsverhoudinge. Tydens hierdie seminaar gaan die volgende bespreek word: Agtergrond van die Wet […]

lees meer >
R 2000

Arbeidshofproses en opstelwerk

In hierdie seminaar gaan daar gefokus word op die arbeidshof se prosesse en reëls. Kursusgangers gaan leer oor die Praktyk Handleiding van die Arbeidshof en die verskillende tipes prosesse wat […]

lees meer >
R 2000

Onbillike arbeidspraktyke

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers leer oor onbillike arbeidspraktyke soos vervat in die Wet op Arbeidsverhoudinge. Kursusgangers gaan leer oor die verskillende tipes arbeidspraktyke met verwysing na regspraak. KURSUSBENAMING: Onbillike […]

lees meer >
R 500

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak

Tydens hierdie seminaar gaan daar in diepte gekyk word na die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die impak wat hierdie Wet op die tipiese dienskontrak het. Kursusgangers gaan leer oor […]

lees meer >
R 4000

Onderhandelingsvaardighede: Algemeen

In ons moderne tyd moet leiers presteer in ’n omgewing van toenemende innovasie en verandering, hoër vlakke van kompleksiteit en druk, en diversiteit in sy breedste vorm.Leiers se prestasie in […]

lees meer >
R 2000

Diversiteit in die werkplek

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe ter wêreld. Ons tref dit op beide sosiale en werksvlak aan. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons […]

lees meer >
R 2000

Finansies vir nie-finansiële bestuurders: ’n Besigheidspel

Die seminaar bied ’n ander perspektief op finansies vir nie-finansiële bestuurders. Deelnemers word betrek by ’n besigheidspel, eerstens as werknemers en daarna as eienaars. Die spel ontwikkel die insig met […]

lees meer >
R 500

Dissiplinêre verhore en ontslag

Tydens hierdie kursus gaan kursusgangers leer oor die vereistes van ’n billike dissiplinêre verhoor en hoe om voor te berei daarvoor. Daar gaan na die proses van ’n dissiplinêre verhoor […]

lees meer >
R 2000

Outlook-produktiwiteit: Bestuur en spaar jou tyd só (14 Mei)

Hierdie uitnodiging is vir ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te verbeter. […]

lees meer >
R 2000

Outlook-produktiwiteit: Bestuur en spaar jou tyd só (13 Mei 2020)

Hierdie uitnodiging is vir ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te verbeter. […]

lees meer >
R 2000

Outlook-produktiwiteit: Bestuur en spaar jou tyd só (12 Mei 2020)

Hierdie uitnodiging is vir ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te verbeter. […]

lees meer >
R 4000

Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings

Probleemoplossing en besluitneming, wat noodsaaklike denkvaardighede is, vorm die basis van alle aktiwiteite. Bestuurders en werknemers word voortdurend gekonfronteer met probleme wat hulle enersyds moet oplos, en andersyds besluite moet […]

lees meer >
R 4000

Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur

Stres is nie onbekend aan enige persoon nie. Dit is met ons sedert die mens se bestaan. Ons het waarskynlik ons oorlewing as ʼn spesie te danke aan ons reaksie […]

lees meer >
R 2000

Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en opnuut te leer om ʼn toespraak te organiseer. Dit behels baie wenke ten opsigte van navorsing, ʼn goeie inleiding, die liggaam van ʼn toespraak […]

lees meer >
R 2000

Interpersoonlike vaardighede seminaar: Werk goed saam met ander

Inleidende gesprekke en interaksie om waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in die groep te beoefen. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om […]

lees meer >
R 2000

Kreatiwiteit en innovasie

Die definisies van kreatiwiteit van toeka tot nou sal bespreek word en met goeie voorbeelde toegelig word. Die nodigheid van spesifieke probleemsituasies om kreatiwiteit meer effektief te maak, word ook […]

lees meer >
R 1000

Vrouwees in die werkplek

Persoonlike leierskap is die fondasie van vrouwees in die werkplek. Die seminaar behels intensiewe gesprekke en ʼn aanbieding oor hoe die vrou haar invloed as leier uitoefen en hoe sy […]

lees meer >
R 2000

Die moets en moenies van sosiale media. Jy, jou kinders en die werkplek.

Kom leer oor die sosialemedialandskap van Suid-Afrika en regte wat oorweeg moet word rakende sosiale media. Dit sluit in naamskending, privaatheid, haatspraak, kuberboeliery en aanranding. Wat is seksklets en pornografiese […]

lees meer >
R 2000

Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Die proses in terme van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge gaan in diepte bespreek word met verwysing na die vereistes om ’n geldige aflegging-kennisgewing uit te reik, die […]

lees meer >
R 2000

Excel Intermediêr 4 Augustus

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2000

Excel Intermediêr 3 Maart

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2000

Excel Gevorderd 7 April

Die gevorderde Microsoft Excel-kursus beoog om vaardighede en kennis te verskaf wat die kursusganger sal toelaat om soekfunksies te skep, Microsoft Excel-werksopsies op te stel, werkkaarte te verbeter, werkkaartdata te […]

lees meer >
R 2000

Excel Gevorderd 1 September

Die gevorderde Microsoft Excel-kursus beoog om vaardighede en kennis te verskaf wat die kursusganger sal toelaat om soekfunksies te skep, Microsoft Excel-werksopsies op te stel, werkkaarte te verbeter, werkkaartdata te […]

lees meer >
R 2000

Excel Basies 4 Februarie

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2000

Excel Basies 2 Julie

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2000

Word Intermediêr Gevorderd 3 November

Hierdie kursus is ontwerp om jou gevorderde vaardighede in Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om met meer selfvertroue te werk om komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 2000

Word Intermediêr/ Gevorderd 2 Junie

Hierdie kursus is ontwerp om jou gevorderde vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om met meer selfvertroue te werk om komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 2000

Word Basies/ Intermediêr 6 Oktober

Hierdie kursus is ontwerp om jou die basiese tot intermediêre vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om standaard- en meer komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 2000

Word Basies/ Intermediêr 5 Mei

Hierdie kursus is ontwerp om jou die basiese tot intermediêre vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om standaard- en meer komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 4000

Skynhof

Tydens hierdie kursus gaan Kursusgangers in diepte leer oor dispuut-analise om sodoende ten volle vir ʼn verhoor voor te berei. Na dispuut-analise gaan daar gefokus word op die ondervragingsproses, met […]

lees meer >
R 4000

Wenke: Spel-, Taal- en skryfvaardighede

Wenke oor spel- en taalreëls, en skryfvaardighede KURSUSUITKOMSTE: Bruikbare wenke oor basiese spel- en taalreëls van Afrikaans. Identifisering van spel- en taalfoute en die toepassing van verwante reëls. Begrip van […]

lees meer >
R 2000

Generasie X, Y, Z: Verstaan die gapings

Die werksomgewing is besig om deur ‘n groot transformasie te gaan, nie net wat tegnologiese verandering betref nie, maar ook in terme van die uiteenlopendheid en diversiteit van die verskillende […]

lees meer >
R 2000

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Alhoewel daar hoë verwagtings in terme van tegniese kundigheid en vaardighede gestel word, is dit egter ook waar […]

lees meer >
R 3700

Opstelwerk

In hierdie seminaar gaan jy meer leer oor die teorie van saak-identifisering, wat die volgende insluit: die neem van instruksies, feite-analise en regsnavorsing; die teorie van die opstel van funderende […]

lees meer >