Deur Mynie Kriek

“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of your clients.”  – Richard Branson

Om ’n besigheid te bestuur is geen maklike saak nie. Daar is die finansiële aspek – die deel waar daar seker gemaak moet word die besigheid se laste oorskry nie die bates nie, die deel waar salarisse betaal moet word, maar so ook Jan Taks. Dit is ook waar aankope gedoen moet word en verskaffers betaal moet word. Die wiel moet aanhoudend draai, want as die wiel eers afval, is dit moeilik om die motor weer aan die gang te kry.

Om ‘n werkgewer te wees, is ook geen maklike taak nie. Om werknemers in diens te hê, behels nie net wetlike verpligtinge nie, maar ook dat menseverhoudings en mense se verwagtinge bestuur moet word om sodoende die volgehoue sukses van die besigheid te bewerkstellig.

Die tendens in vandag se tye, gelei deur suksesvolle besighede soos die Virgin Groep (onder Richard Branson se leiding), is dat die sukses van ’n besigheid bepaal kan word deur die welstand van sy werknemers. Dit is ’n besliste skuif vanaf die ou model van Baas en Klaas, na ’n verhouding waar ’n werkgewer en ’n werknemer wedersyds van mekaar afhanklik is en albei bewus is daarvan. Werknemers is nie meer ’n kommoditeit nie, maar ’n belegging.

’n Gelukkige werknemer begin as ’n bemagtigde werknemer. Werknemers wat bewus is van hul regte en weet dat hul werkgewer aan die nodige wetgewing voldoen, bevind hulle op ’n platform geskep deur wetgewing. Hierdie “platform van regte” kan gesien word as ’n trappie om die werkgewer-werknemer-verhouding in ewewig te bring.

’n Ingeligte werkgewer, ’n werkgewer wat bewus is van sy pligte teenoor sy werknemers, bestuur inderdaad risiko deur seker te maak die nodige wetgewing word nagekom. Indien ’n werkgewer nie aan die nodige wetgewing voldoen nie, stel hy homself bloot aan moontlike boetes, tronkstraf, toekennings of hofbevele. Sekere tipes besighede kan inderwaarheid tydelik of permanent gesluit word indien sekere veiligheidswetgewing nie nagekom word nie.

Belangrike wetgewing waarvan ’n werkgewer onder andere moet kennis neem, sluit in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die Wet op die Minimum Loon, die Wet op Arbeidsverhoudinge, die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid, ens. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (gelees saam met die Wet op die Minimum Loon) skryf aan ’n werkgewer minimum standaarde voor waarvan daar nie afgewyk mag word nie, terwyl die Wet op Arbeidsverhoudinge leiding gee ten opsigte van onder andere hoe om regmatig dissipline toe te pas teenoor werknemers wat hulle aan wangedrag skuldig maak.

Behalwe vir wetgewing wat spesifiek geskoei is op die verhouding tussen ’n werkgewer en ’n werknemer, moet ’n werkgewer homself verder vergewis van die bepalings ten opsigte van die betaling van belasting, werkloosheidversekering en die heffing vir vaardigheidsontwikkeling.

Deur jouself te vergewis van die relevante wetgewing, kan jy as werkgewer verseker dat jou besigheid daaraan voldoen – waarna daar gefokus kan word op die welstand en groei van jou werknemers. Maak seker jou basis is in plek. S-leer is ’n platform waar ons vir werkgewers en werknemers die geleentheid bied om hulself te bemagtig sodat hulle hulself deur kennis kan verbeter. Hou gerus ons webblad en sosiale media dop vir komende webinare en seminare waarop ons inhoud laai wat dié dwingende kwessies aanpak.

In die wyse woorde van Richard Branson: Beter werknemers bevorder kliëntediens.