03 e-leer

Hierdie opwindende e-Leer-platform bied verskeie kursusse aan wat mense in die werkplek in verskillende fasette oplei .

lees meer >

02 webinare

S-Leer bied hoë gehalte webinare aan waar kritieke kwessies deur kenners behandel word.

lees meer >

01 seminare

S-Leer bied ʼn verskeidenheid seminare, kongresse, werkswinkels, en kort praktiese werkswinkels aan vir mense in alle beroepe.

lees meer >
OPKOMENDE SEMINARE
R 500

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en jou dienskontrak seminaar 2020

Tydens hierdie seminaar gaan daar in diepte gekyk word na die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die impak wat hierdie Wet op die tipiese dienskontrak het. Kursusgangers gaan leer oor […]

lees meer >
R 350

Verstaan die Kinderwet (10 CPD punte)

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te […]

lees meer >
R 4000

Skynhof seminaar 2020

Tydens hierdie kursus gaan Kursusgangers in diepte leer oor dispuut-analise om sodoende ten volle vir ʼn verhoor voor te berei. Na dispuut-analise gaan daar gefokus word op die ondervragingsproses, met […]

lees meer >
R 100

VerpleegSTER-funksie: #WeesDaaiVerpleegSTER

Hierdie byeenkoms sal elke verpleegster toerus met nodige inligting rakende jou regte in die werkplek, fisiese en emosionele uitbranding, die nasionale gesondheidsversekering, verandering in die wetsontwerp en mishandeling deur pasiënte […]

lees meer >
R 1000

Vrouwees in die werkplek seminaar 2020

Persoonlike leierskap is die fondasie van vrouwees in die werkplek. Die seminaar behels intensiewe gesprekke en ʼn aanbieding oor hoe die vrou haar invloed as leier uitoefen en hoe sy […]

lees meer >
R 500

Dissiplinêre verhore en ontslag seminaar 2020

Tydens hierdie kursus gaan kursusgangers leer oor die vereistes van ’n billike dissiplinêre verhoor en hoe om voor te berei daarvoor. Daar gaan na die proses van ’n dissiplinêre verhoor […]

lees meer >
R 2000

Excel Gevorderd 7 April seminaar 2020

Die gevorderde Microsoft Excel-kursus beoog om vaardighede en kennis te verskaf wat die kursusganger sal toelaat om soekfunksies te skep, Microsoft Excel-werksopsies op te stel, werkkaarte te verbeter, werkkaartdata te […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Algemene Bestuur (“Generic Management – Mangement”) seminaar 2020

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan maniere om jou en jou span te ontwikkel. Jy sal ook leer hoe om jou spanlede te motiveer deur ’n aantal tegnieke […]

lees meer >
R 4000

Onderhandelingsvaardighede: Algemeen seminaar 2020

In ons moderne tyd moet leiers presteer in ’n omgewing van toenemende innovasie en verandering, hoër vlakke van kompleksiteit en druk, en diversiteit in sy breedste vorm.Leiers se prestasie in […]

lees meer >
R 2000

Word Basies/ Intermediêr 5 Mei 2020

Hierdie kursus is ontwerp om jou die basiese tot intermediêre vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om standaard- en meer komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 2000

Kollektiewe arbeidsreg seminaar 2020

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers meer oor die historiese agtergrond van Suid-Afrika se kollektiewe wetgewing leer, waarna die kollektiewe regte soos in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek gaan word. Kursusgangers […]

lees meer >
R 4000

Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings seminaar 2020

Probleemoplossing en besluitneming, wat noodsaaklike denkvaardighede is, vorm die basis van alle aktiwiteite. Bestuurders en werknemers word voortdurend gekonfronteer met probleme wat hulle enersyds moet oplos, en andersyds besluite moet […]

lees meer >
R 2000

Outlook-produktiwiteit: Bestuur en spaar jou tyd só (12 Mei 2020)

Hierdie uitnodiging is vir ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te verbeter. […]

lees meer >
R 2000

Outlook-produktiwiteit: Bestuur en spaar jou tyd só (13 Mei 2020)

Hierdie uitnodiging is vir ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te verbeter. […]

lees meer >
R 2000

Outlook-produktiwiteit: Bestuur en spaar jou tyd só (14 Mei 2020)

Hierdie uitnodiging is vir ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te verbeter. […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Personeelaanstelling en -induksie seminaar 2020

Hierdie vaardigheidsprogram stel jou bekend aan hoe om ʼn kandidaat te keur en te werf om gedefinieerde posisies te vul, hoe om ʼn nuwe werknemer in te lyf, en hoe […]

lees meer >
R 4000

Is jy ʼn mentor of ʼn afrigter?  Leer hoe dit werklik gedoen word seminaar 2020

Mentorskap en afrigting is baie effektiewe metodes om mense in die werksomgewing te ontwikkel en te bemagtig. Mentorskap is ʼn situasie waar ʼn meer ervare persoon (die mentor) hulp verleen […]

lees meer >
R 2000

Word Intermediêr/ Gevorderd 2 Junie 2020

Hierdie kursus is ontwerp om jou gevorderde vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om met meer selfvertroue te werk om komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 2000

Interpersoonlike vaardighede seminaar: Werk goed saam met ander seminaar 2020

Inleidende gesprekke en interaksie om waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in die groep te beoefen. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en om […]

lees meer >
R 4000

GenMan Fundamentele aspekte seminaar 2020

Die doel van hierdie geakkrediteerde module is om in gesproke of verbale besigheidskommunikasie nuwe vaardighede te ontwikkel en bestaandes te verfyn. Die leer in hierdie module skep die geleentheid om […]

lees meer >
R 4000

Projekbestuur seminaar 2020

Wat is projekbestuur en waarom is dit belangrik om projekbestuursbeginsels te verstaan en die vaardighede daarvoor te ontwikkel? KURSUSBENAMING: Projekbestuur DATUM EN DUUR VAN KURSUS 23 en 24 Junie 2020 […]

lees meer >
R 11900

Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram seminaar 2020

Invloedryke leierskap is noodsaaklik om besighede suksesvol deur die Vierde Industriële Revolusie te lei. Die klem op spanwerk en om mense te mobiliseer om saam te werk, is nou belangriker […]

lees meer >
R 2000

Excel Basies 2 Julie 2020

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2000

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie seminaar 2020

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Alhoewel daar hoë verwagtings in terme van tegniese kundigheid en vaardighede gestel word, is dit egter ook waar […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Kliëntediensuitnemendheid seminaar 2020

Tydens hierdie vaardigheidsprogram sal jy bekendgestel word aan hoe om die vlak van diens aan ’n verskeidenheid kliënte te monitor, probleme op te los, besluite te neem en oplossings te […]

lees meer >
R 2000

Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag seminaar 2020

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en opnuut te leer om ʼn toespraak te organiseer. Dit behels baie wenke ten opsigte van navorsing, ʼn goeie inleiding, die liggaam van ʼn toespraak […]

lees meer >
R 2000

Onbillike arbeidspraktyke seminaar 2020

Tydens hierdie seminaar gaan kursusgangers leer oor onbillike arbeidspraktyke soos vervat in die Wet op Arbeidsverhoudinge. Kursusgangers gaan leer oor die verskillende tipes arbeidspraktyke met verwysing na regspraak. KURSUSBENAMING: Onbillike […]

lees meer >
R 2000

Excel Intermediêr 4 Augustus seminaar 2020

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2000

Arbeidshofproses en opstelwerk seminaar 2020

In hierdie seminaar gaan daar gefokus word op die arbeidshof se prosesse en reëls. Kursusgangers gaan leer oor die Praktyk Handleiding van die Arbeidshof en die verskillende tipes prosesse wat […]

lees meer >
R 500

Verstaan vandag se politiek en filosofie seminaar 2020

Kry kennis van die verskillende ideologieë in Suid-Afrika vandag, veral die ANC sʼn en hoe om dit teen te staan. KURSUSBENAMING: Verstaan vandag se politiek en filosofie DATUM EN DUUR […]

lees meer >
R 3500

Generiese Bestuur – Strategiese prestasiebestuur seminaar 2020

Hierdie vaardigheidsprogram sal jou bekendstel aan hoe toesig gehou word oor werkeenheid om die eenheid se doelwitte te bereik, hoe om individuele en spanprestasie te bestuur en hoe om een-tot-een-indiensopleiding […]

lees meer >
R 2000

Diversiteit in die werkplek seminaar 2020

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe ter wêreld. Ons tref dit op beide sosiale en werksvlak aan. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons […]

lees meer >
R 4000

Leierskap vir middelvlakbestuurders seminaar 2020

Leierskap is ’n baie belangrike eienskap vir enige persoon in ’n bestuursrol, en behels om ander se gedrag só te beïnvloed dat gemeenskaplike doelwitte bereik kan word. In die werksomgewing […]

lees meer >
R 2000

Kreatiwiteit en innovasie seminaar 2020

Die definisies van kreatiwiteit van toeka tot nou sal bespreek word en met goeie voorbeelde toegelig word. Die nodigheid van spesifieke probleemsituasies om kreatiwiteit meer effektief te maak, word ook […]

lees meer >
R 4000

A-Z van navorsing seminaar 2020

Gepaste en weldeurdagte navorsingsmetodes en ontwerp is die versekering dat jy by relevante en betroubare resultate sal uitkom. Die wetenskaplike proses en manier van dink bied ook ʼn raamwerk van […]

lees meer >
R 2000

Excel Gevorderd 1 September seminaar 2020

Die gevorderde Microsoft Excel-kursus beoog om vaardighede en kennis te verskaf wat die kursusganger sal toelaat om soekfunksies te skep, Microsoft Excel-werksopsies op te stel, werkkaarte te verbeter, werkkaartdata te […]

lees meer >
R 4000

GenMan Werk met Finansies seminaar 2020

Een van die belangrikste areas van bestuur is om finansies te bestuur. Jy hoef nie ’n gekwalifiseerde rekenmeester te wees nie, maar jy moet bevoeg wees om finansiële state te […]

lees meer >
R 2000

Die moets en moenies van sosiale media. Jy, jou kinders en die werkplek. seminaar 2020

Kom leer oor die sosialemedialandskap van Suid-Afrika en regte wat oorweeg moet word rakende sosiale media. Dit sluit in naamskending, privaatheid, haatspraak, kuberboeliery en aanranding. Wat is seksklets en pornografiese […]

lees meer >
R 2000

Seksuele misbruik, Wetgewing, Maatskaplike Werkers en Onderwysers seminaar 2020

Maatskaplike werkers word op ’n toenemende basis gekonfronteer met kommer en onthullings aangaande misbruik van kinders. In hierdie sessie sal ons prakties gaan loer na wetgewing, mandaat, verslagdoening en die […]

lees meer >
R 4000

Jeugkamp: Fiks vir werk 2020

Program is vir intreevlak werknemers wat nog nooit voorheen op ’n permanente basis vir ’n organisasie gewerk het nie. Die program is aangepas om dit oor ’n naweek, vanaf die […]

lees meer >
R 2000

Word Basies/ Intermediêr 6 Oktober 2020

Hierdie kursus is ontwerp om jou die basiese tot intermediêre vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om standaard- en meer komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 7500

10 Kritieke vaardighede ter voorbereiding vir die vierde industriële revolusie (Seminaar 2020)

Verstaan en begrip van die term Vierde Industriële Revolusie of NywerheidsrevolusieBegrip van die geweldige implikasies daarvan op die arbeidsmark en individuele welstand. Kennisname van die tien kritieke vaardighede wat volgens […]

lees meer >
R 2000

Word Intermediêr Gevorderd 3 November 2020

Hierdie kursus is ontwerp om jou gevorderde vaardighede in Microsoft Word te leer. Die kursus sal jou in staat stel om met meer selfvertroue te werk om komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 840

Neurobiologie van emosionele regulering in kinders seminaar 2020

Die kursus is daarop gemik om maatskaplike werkers toe te rus met basiese kennis en begrip vir die neurobiologiese en fisiologiese prosesse wat ’n rol speel in die ontstaan en […]

lees meer >
OPKOMENDE WEBINARE
GRATIS

Finansies vir nie-finansiële bestuurders

’n Belangrike onderskeid wat in die bestuur van finansies getref moet word, is die verskil in die perspektief van ’n werknemer teenoor dié van ’n eienaar. ’n Eienaar is onder […]

lees meer >
GRATIS

Vrouwees in die werkplek webinaar

Persoonlike leierskap en hoe dit die vrou se invloed en doeltreffendheid ten opsigte van haarself en werknemers op ʼn heelwat hoër vlak plaas. Hierdie ontwikkeling verseker beter selfbestuur in ʼn […]

lees meer >
GRATIS

Generasie X, Y, Z: Verstaan die gapings

Die werksomgewing is besig om deur ‘n groot transformasie te gaan, nie net wat tegnologiese verandering betref nie, maar ook in terme van die uiteenlopendheid en diversiteit van die verskillende […]

lees meer >
GRATIS

GenMan 4: Fundamentele aspekte

Bestuurders kommunikeer formeel en informeel op ’n daaglikse basis. Die kommunikasie sluit onder andere aanbiedings, vergaderings, prestasiegesprekke en spanpraatjies in. Hierdie webinaar handel oor die belangrikse elemente van kommunikasie in […]

lees meer >
GRATIS

Onderhandelingsvaardighede: Algemeen

Hierdie webinaar word gewy aan onderhandeling as ’n benadering om konflik te besleg. Konflik in die werkplek is algemeen. Konflik is gesond wanneer dit nuwe idees en beter werksverhoudinge meebring. […]

lees meer >
GRATIS

Kollektiewe arbeidsreg

Tydens hierdie webinaar gaan die Fasiliteerder die kollektiewe regte soos vervat in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek om te wys wat die wetgewer se benadering tot meerderheidsbelange is. Teenoor hierdie […]

lees meer >
GRATIS

Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings

Praktiese vaardighede om probleme se kernoorsake effektief te identifiseer. Tegnieke om probleme proaktief en kreatief in die werksplek op te los. KURSUSBENAMING: Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot […]

lees meer >
GRATIS

Die kuns van besluitneming en oordeel

Effektiewe probleemoplossing en besluitneming is kernaspekte van die alledaagse lewe. Soms los ons probleme op en neem spontane besluite sonder dat ons daarvan bewus is. Ons haak egter dikwels vas […]

lees meer >
GRATIS

Interpersoonlike vaardighede webinaar: Werk goed saam met ander

Inleidende gesprekke oor die waarde van waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in enige groepsopset word gevoer. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en […]

lees meer >
GRATIS

Projekbestuur

Wat is projekbestuur en waarom is dit belangrik om projekbestuursbeginsels te verstaan en vaardighede daarvoor te ontwikkel? KURSUSBENAMING: Projekbestuur DATUM EN DUUR VAN KURSUS 26 Mei 2020 12:00 – 13:00 […]

lees meer >
GRATIS

Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en daarop uit te bou. Hoe om ʼn toespraak te organiseer met duidelike riglyne ten opsigte van inleiding, liggaamstaal en slot. Enkele skeppende idees om […]

lees meer >
GRATIS

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

Sukkel jy om jou emosies te beheer en staan oneffektiewe interpersoonlike verhoudings in die pad van jou sukses? Deur jou emosionele intelligensie op te skerp, kan jy makliker jou potensiaal […]

lees meer >
GRATIS

GenMan Werk met Finansies

’n Kritieke deel van enige bestuursrol is om doeltreffend met finansies te werk. ’n Bestuurder het ’n toegekende begroting en ’n mandaat om die begroting verantwoordelik te bestuur. Hierdie webinaar […]

lees meer >
GRATIS

Kreatiwiteit en innovasie

Hierdie kursus gaan jou toerus om kreatiwiteit en innovasie beter te verstaan. Kom leer hoe om die mees basiese model van kreatiewe probleemoplossing te gebruik en resultate te kry. KURSUSBENAMING: […]

lees meer >
GRATIS

Diversiteit in die werkplek

Suid-Afrika is wêreldwyd bekend vir ons land se diversiteit. Dit is van die eerste opmerkings wat toeriste op sosiale media maak. Alhoewel Suid-Afrika soortgelyke diversiteitskenmerke het as sekere ander lande, […]

lees meer >
GRATIS

Seksuele misbruik, Wetgewing, Maatskaplike Werkers en Onderwysers

Maatskaplike werkers word op ’n toenemende basis gekonfronteer met kommer en onthullings aangaande die misbruik van kinders. In hierdie sessie sal ons inleidend en op ’n praktiese wyse gaan loer […]

lees meer >
GRATIS

Werk-Lewe-Balans: Die gesonde keuse

Werk-Lewe-Balans verwys na ‘n gesonde integrasie tussen jou loopbaanaspirasies, werksvereistes en wat jou lewe buite die werk benodig. Indien Werk-Lewe-Balans oor die algemeen in mense se lewens teenwoordig was, sou […]

lees meer >
GRATIS

Interpersoonlike- en sosiale intelligensie.

Interpersoonlike- en sosiale vaardighede is vorme van intelligensie in hul eie reg. Emosionele intelligensie is ‘n belangrike onderbou van interpersoonlike gedrag. Emosionele intelligensie handel in essensie oor ‘n persoon se […]

lees meer >
GRATIS

Positiewe energie om stres en uitbranding te voorkom

Stres is nie onbekend aan enige persoon nie. Dit is met ons sedert die mens se bestaan. Ons het waarskynlik ons oorlewing as ‘n spesie te danke aan ons stresreaksie. […]

lees meer >
GRATIS

Veerkragtigheid om verandering effektief te hanteer

Veerkragtigheid verwys na die vermoë om te groei en te floreer wanneer jy met uitdagings gekonfronteer word, asook om terug te bons wanneer jy teenspoed beleef. Veerkragtigheid is nie slegs […]

lees meer >
GRATIS

Kreatiwiteit en innovering

Om te oorleef in ‘n kompeterende werksomgewing, is dit uiters noodsaaklik om aan die voorpunt van innovering te staan. Om kapasiteit vir innovering te bou, moet sake-ondernemings die regte kultuur, […]

lees meer >
GRATIS

Self-leierskap: Dít is waar jou sukses begin.

Hierdie webinaar bied ’n sleutel tot persoonlike welstand. Ons leef in tye van skommelinge, onvoorspelbaarhede, vinnige en aanhoudende veranderinge en dubbelsinnighede. Heelwat mense is, oor die algemeen, verward, onseker, gefrustreerd, […]

lees meer >
GRATIS

Sanlam-pensioen en -voorsorgfonds

Kom leer die verskil tussen ʼn kostepakket en ʼn pensioendraende salaris. Uiteensetting van pensioenfonds en voorsorgfonds. Inkomstebeskerming wat Sanlam vir die groep verskaf. Sterftevoordele van ons Sanlam-groepskema. Algemene vra wat […]

lees meer >
GRATIS

Kuns van oorreding

Dit is baie opwindend om ‘n super-atleet soos Usain Bolt in aksie te sien. Dit skep energie en opgewondenheid. Hy trek skares van oral wat in afwagting sit om hom […]

lees meer >
GRATIS

Begroot so vir 2019

Ons almal se begrotings lyk verskillend en het ons almal ons eie finansiële doelwitte, maar wanneer laas het iemand vir jou gewys hoe om werklik ʼn begroting op te stel? […]

lees meer >
GRATIS

Die hantering van stres in 2019: ‘n Praktiese en vars benadering

Hierdie webinaar is ‘n belegging wat benut moet word. Druk in die werksplek en ons persoonlike omgewing is nie nuut nie. Die druk neem aanhoudend toe en die intensiteit daarvan […]

lees meer >
GRATIS

Vierde Industriële Rewolusie (4IR) 2019

Die Vierde Industriële Rewolusie is nie iets wat nog op pad is nie – dit is reeds met ons. Die meeste mense weet nie presies wat dit behels en hoe […]

lees meer >
GRATIS

Pensioenbewusmakingsmaand

Hierdie webinaar is vir enige persoon wat graag onafhanklik wil aftree en ʼn oorsig wil kry oor holistiese finansiële beplanning. Ons leer jou hoe om te beplan vir jou aftrede […]

lees meer >
GRATIS

Die KVBA in ’n neutedop webinaar

Die KVBA (Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie) is ’n statutêre geskilbeslegtingsliggaam geskep deur die Wet op Arbeidsverhoudinge. Tydens hierdie webinaar gaan die volgende bespreek word: Die KVBA en die […]

lees meer >
GRATIS

Wenke webinaar: Spel-, Taal- en skryfvaardighede

Wenke oor spel- en taalreëls, en skryfvaardighede KURSUSUITKOMSTE: Bruikbare wenke oor basiese spel- en taalreëls van Afrikaans. Identifisering van spel- en taalfoute en die toepassing van verwante reëls. Begrip van […]

lees meer >
GRATIS

Spaarsamigheid in 2020

Tydens hierdie webinaar gaan jy toegerus word met; 7 stappe vir finansiële beplanning in 2020, hoe om reg te begroot in 2020, beleggings, asook risikobestuur. Risikobestuur KURSUSBENAMING: Spaarsamigheid in 2020 […]

lees meer >
GRATIS

Webinaar: Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur

Stres is nie onbekend aan enige persoon nie. Dit is met ons sedert die mens se bestaan. Ons het waarskynlik ons oorlewing as ʼn spesie te danke aan ons reaksie […]

lees meer >
GRATIS

Vierde Industriële Revolusie (4IR) 2020

Die Vierde Industriële Revolusie is nie iets wat nog op pad is nie – dit is reeds met ons. Die meeste mense weet nie presies wat dit behels en hoe […]

lees meer >
GRATIS

Webinaar: Aanlyn reputasiebestuur

Die dae is verby waar groot maatskappye en organisasies die publiek oorreed om van hulle dienste en produkte gebruik te maak.  Al hoe meer mense wend hulle na platforms soos […]

lees meer >
GRATIS

Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Kykers gaan na afloop van die webinaar ’n beter begrip hê oor die verloop van ’n afleggingsproses en in watter omstandighede hierdie tipe proses kan plaasvind. Kykers gaan ook verstaan […]

lees meer >
GRATIS

Webinaar: Verstaan die Kinderwet

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te […]

lees meer >
NUUTSTE E-KURSUSSE
R 100

Afleggings i.t.v. art. 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 a.g.v. operasionele vereistes by die werksplek.

Doel van hierdie module: Om die verteenwoordiger toe te rus met ʼn teoretiese agtergrond oor die voorwaardes en prosesse van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge, Nr. 66 van […]

lees meer >
R 100

Werketiek

Werketiek, professionalisme, en positiewe gedrag begin by jouself. ‘n Waardestelsel is die grondslag van etiese gedrag. Vetroue, openlikheid, en eerlikheid is voorbeelde van waardes wat integriteit verseker, slegs wanneer díe […]

lees meer >
R 100

Verstaan Suid-Afrika se diensbillikheidsplan

Die Verklarende Memorandum by die Wetsontwerp op Diensbillikheid illustreer die behoefte aan wetgewing om die wanbalanse van die verlede reg te stel en die behoefte om die ongelykhede aan te […]

lees meer >
R 2 190

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Daar is baie min waarborge van sekuriteit en volhoubaarheid. Om mee te ding in die in die wêreldmark […]

lees meer >
R 100

Verpleegstersopleiding: Inflammatoriese Infeksieproses

Verpleegsters wat hierdie module gaan deurwerk sal meer kennis oor die inflammatoriese infeksieproses bekom. Daar sal van voor af kennis gemaak word met ’n oorsig oor die liggaam se immuunstelsel, […]

lees meer >
R 100

Verpleegsterbondel

Die verpleegsorgbondel bestaan uit ses modules wat handel oor verpleegsorg en infeksies.  Die verpleegsorgbondel is gefokus en gesentreer op versorging en hoe om altyd die beste versorging aan pasiënte te […]

lees meer >
GRATIS

Solidariteit Netwerk van Werk

Deur die Solidariteit Netwerk van Werk wil Solidariteit help dat die Afrikaner-kultuurgemeenskap, Afrikaanse taalgemeenskap en die Solidariteit-ledegemeenskap die laagste werkloosheidskoers in die wêreld sal hê. Solidariteit wil dus verseker dat […]

lees meer >
GRATIS

Netiket

Hierdie kursus is geskik vir enige persoon in die werkplek wat met meer vrymoedigheid e-posse wil uitstuur.  Enige iemand wat gereeld op e-posse korrespondeer behoort hierdie kursus te doen. VIR WIE IS HIERDIE […]

lees meer >
R 100

Beïnvloedingsvaardighede vir leiers

Leiers moet in ons moderne tyd presteer in ʼn omgewing van toenemende innovasie en verandering, hoër vlakke van kompleksiteit en druk, en diversiteit in sy breedste vorm. Leiers se prestasie […]

lees meer >
R 100

Kommunikasiebeginsels in die werkplek

Die grootste misverstande in die werksplek ontstaan as gevolg van onvoldoende of gebroke kommunikasie tussen kollegas.  Effektiewe kommunikasie is die sleutel tot sukses in enige kantoor.   KURSUSBENAMING: Kommunikasiebeginsels in […]

lees meer >
R 100

Kardinale vaardighede vir enige administratiewe take

Daar bestaan ’n wanpersepsie dat administratiewe beamptes, sekretaresses en ontvangsdames daar is om slegs die telefoon te beantwoord en die gaste te groet. In werklikheid is hulle die fondasie van […]

lees meer >
R 100

Diversiteit in die werkplek

Suid-Afrika is ongetwyfeld een van die mees diverse bevolkingsgroepe in die wêreld. Ons sien dit op beide sosiale- en werksvlak. Die kompleksiteit van diversiteit word vergroot deurdat Suid-Afrikaners in ons […]

lees meer >
R 1500

10 Kritieke vaardighede ter voorbereiding vir die vierde industriële revolusie (e-leer)

Na afloof van hierdie e-leer  sal jy die begrip van die term Vierde Industriële Revolusie of Nywerheidsrevolusie verstaan, asook ‘n begrip  hê van die geweldige implikasies daarvan op die arbeidsmark […]

lees meer >
R 100

Hoe om verandering effektief te hanteer

Ons moderne tyd word gekenmerk deur vinnige en aanhoudende verandering. Een van die groot dryfvere van verandering is die snelle vordering van tegnologie. Daarom het die vermoë om verandering effektief […]

lees meer >
R 150

Dissiplinêre verhore – ʼn Oorlewingsgids

OORSIG VAN INHOUD: Tydens hierdie kursus gaan jy meer leer oor: die algemene proses van ʼn dissiplinêre verhoor; die rolle van die onderskeie partye; hoe om substantiewe billikheid te verseker; […]

lees meer >